Baroda Youth Federation’s initiative “Project Joycation”

હવે મોટાભાગની શાળાઓમાં શૈક્ષણિક સત્ર પૂર્ણ થઇ ગયું છે. અને બાળકો વેકેશન માણી રહ્યા છે. વેકેશનમાં બાળકોમાં લાઇફ સ્કિલ ઉમેરવાના બુસ્ટર ડોઝ તરીકે બરોડા ફેડરેશન દ્વારા શહેરના વિવિધ 10 સ્થળોએ પ્રોજેક્ટ જોયકેશનની પૂર્વ મેયર અને સયાજીગંજ વિધાનસભાના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય શ્રી કેયુરભાઇ રોકડિયા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિ માં શરૂઆત કરવામાં આવ્યો છે. પ્રોજેક્ટ જોયકેશનમાં વિદ્યાર્થીઓથી લઇને વિવિધ ક્ષેત્રના પ્રોફેશનલ્સ શાળામાં ભણતા બાળકોને 10 રવિવાર મળીને 100 કલાક સુધી લાઇફ સ્કિલ શીખવાડશે. આમ, પ્રોજેક્ટના અંતે બાળકોમાં વેકેશન બાદ સેલ્ફ કોન્ફીડન્સમાં વધારાથી લઇને અનેક સરાકાત્મક પરિણામો આવશે તેવો બરોડા યુથ ફેડરેશનને વિશ્વાસ છે
In the majority of schools, the current academic year is now over. And the kids are having a good time on vacation. The Baroda Youth Federation has introduced project Joycation at ten different locations across the city to teach kids life skills while on vacation. Former Mayor and well-liked MLA of Sayajiganj Assembly, Mr. Keurbhai Rokdia, was present for the official launch. Students and professionals from various industries will gather for 10 Sundays as part of Project Joycation to teach school-aged children life skills over 100 hours. Therefore, the Baroda Youth Federation is confident that there will be a variety of beneficial outcomes at the project’s conclusion, such as a rise in the kids’ self-confidence following the break.

FIRST SUNDAY (16th April) : INTRODUCTION SESSION

The Introduction Session marked as the beginning of the JoyCation project. It created a friendly and inclusive environment, foster bonds between children and volunteers, and sets the stage for a positive learning experience. During this session, children were introduced to the project, and volunteers and facilitators were introduced. Focus was on teaching children how to introduce themselves, fostering self-confidence and effective communication skills. Through interactive activities, children and volunteers established connections, children learn about each other’s interests, and aspirations. The Introduction Session aimed to create a safe and inclusive space where children feel valued and empowered to express themselves. It established the foundation for a vibrant community that celebrates individuality, promotes mutual respect, and cultivates a love for learning, fostering a sense of belonging and trust. Friendly environment can help in creating a solid foundation for a successful and enjoyable JoyCation journey of learning and personal growth.

SECOND SUNDAY (23rd April) : YOGA

The second session of the JoyCation project focuses on yoga, providing children with an opportunity to experience the physical and mental benefits of this ancient practice. Children were engaged in various yoga exercises, including Suryanamaskar, Tadarsan, Vajrasan, vrukshasan, Omkar chanting, etc. Through yoga, they learn the importance of breath control, mindful movement, and relaxation techniques,managing stress, concentration, promoting overall well-being and cultivating a deeper connection with them. Aim of this session was to instill healthy lifestyle habits, self-care practices, and a sense of inner calm among the children, fostering their physical and mental development.

THIRD SUNDAY (30th April) : GOOD-BAD TOUCH & HABITS

The third session of the JoyCation project focused on promoting personal hygiene, good habits, and educating children about the importance of identifying good and bad touch. Facilitators explained the significance of personal hygiene and safety, highlighting the effects of hygiene on overall well-being. They introduced children to positive habits such as prayer, yoga, healthy eating, sufficient sleep, and respect for others, while addressing negative habits like lying, bullying, and disrespect. Additionally, children were encouraged to adopt a nutritious diet, avoiding unhealthy foods. The session also aimed to create awareness about good and bad touch, teaching children how to identify different touches and trust their instincts. Through practical demonstrations, the facilitators ensured clear understanding. Overall, the session empowered children with knowledge, promoting healthy habits, personal safety, and respectful behavior.

FORTH SUNDAY (7th May) : GAMES

It project was a fun-filled experience where children participated in a variety of games. These games fostered teamwork, sportsmanship, and physical and mental development. The session promoted social interaction, problem-solving skills, and fair play. Volunteers had organized different games that provide an enjoyable platform for children to build relationships and develop essential life skills.

FIFTH SUNDAY (14th May) : MAP READING

Map reading helpes children to explore not only the world but also the diverse territories and boundaries within India. Using an Earth globe, volunteers engaged the children in locating different countries, continents, as well as the states and cities of Gujarat. They encouraged the children to write on paper maps, allowing them to visualize and understand the geographical landscape of Gujarat and also bit about India. This session aimed to develop their critical thinking, and appreciation for the cultural diversity within India.

SIXTH SUNDAY (21st May) : Ideal Storytelling

Storytelling serves as a foundation for instilling values, inspiring leadership, and promoting unity among the children. By introducing them to the life and ideals of Sardar Vallabhbhai Patel, the session aimed to ignite his ideology, thought process, and the values he upheld. Through these narratives, children gained insights into leadership, unity, and the importance of integrity. In addition to storytelling, the session also involved engaging children in creative activities such as painting. By encouraging artistic expression, the session aimed to foster children’s creativity, imagination, and self-confidence. Through the combination of storytelling and art, children not only learned about a great leader but also developed their own creativity and appreciation for the arts.

SEVENTH SUNDAY (28th May)
Indian Festivals and Languages

India, a land known for its rich cultural heritage, celebrates various festivals that reflect its diversity and unity. The session on Indian Festivals aimed to impart an understanding of the importance of these festivals and their significance in Indian culture and to explain the vibrant diversity of these festivals, showcasing how different states across the country have their unique celebrations. Volunteers shared different stories of festivals and children also shared what they knew and what they believed and shared their favorite festival. Children gained insights into the customs, beliefs, and values associated with each celebration. Furthermore, the session also introduced children to the linguistic tapestry of India, emphasizing the beauty and diversity of languages spoken across the country.

EIGHTH SUNDAY (11th June)
TIME MANAGEMENT & TEAM BUILDING

The session was focused on Time Management and Team Building, equipping children with essential skills for personal growth and effective collaboration. So, Engaged children in a discussion about their learning and helping their families during vacation time. They were encouraged to reflect on the importance of managing their time and the benefits it brings to their daily lives. Facilitators shared strategies for effective time management, including the creation of timetables and schedules to prioritize tasks and allocate time for hobbies and personal development.
Furthermore, the session emphasized the significance of team building. Through interactive activities, children experienced the power of teamwork and learned the value of cooperation, communication, and mutual support. They gained insights into the benefits of working together towards a common goal, fostering a sense of unity and collective achievement.

NINTH SUNDAY (18th June)
RAMAYAN STORY TELLING

In the ever-evolving modern world, it is essential to nurture an understanding and appreciation of our rich cultural heritage among children. So it aimed to bridge this gap by introducing the timeless stories, cultural values, and revered deities of our ancient Indian culture. This might play a vital role in preserving and passing on the wisdom and traditions of our ancestors, ensuring that future generations appreciate and carry forward our rich cultural legacy.

LAST SUNDAY (25th June)

The final session of the JoyCation project was dedicated to fostering creativity and reflecting on the journey thus far. Children engaged in various activities that sparked their imagination and allowed them to express themselves artistically. They were encouraged to share their thoughts, feelings, and experiences throughout the entire project. Facilitators created a safe and inclusive environment for children to express their thoughts and emotions, enabling them to reflect on what they learned, enjoyed, and discovered during the JoyCation sessions.

Volunteer felicitation ceremony

Volunteer felicitation ceremony of Project Joycation, BarodaYouthfederationby Commissioner of Police Dr. Shamsher singh sir. Ignited young volunteers were inspired by an inspiring interaction with Hon. Commissioner sir.

Media Appreciation

https://youtu.be/9EqYcNtDBlM

https://www.instagram.com/tv/CrIPUPxPMR7/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://www.instagram.com/reel/Cu6QkW-pWTR/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *