સ્લમ વિસ્તારના બાળકો સાથે ફટાકડા ફોડીને દીપાવલી પર્વની ઉજવણી કરી

બરોડા યુથ ફેડરેશન દ્વારા સ્લમ વિસ્તારના બાળકો સાથે ફટાકડા ફોડીને દીપાવલી પર્વની ઉજવણી કરી ખુશીઓ વહેંચી છે.
આ ખુશ ચહેરાઓથી આ દિવાળીને ખુશ કરી.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *