વડોદરાની સેવાવસ્તીમાં રહેતા બાળકોએ શહેરના મોટા ગણેશ પંડાલોમાં દર્શનાર્થે જઇ શીખ્યા સાંસ્કૃતિક નેતૃત્વના પાઠ

Media Appreciation https://fb.watch/nee07Wk5Ja/?mibextid=Na33Lf https://www.instagram.com/reel/CxfgxCPPgfi/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==